Blogs

« Back

Kiem tra san phu khoa can chuan bi viec gi

Den kham phu khoa dang co dau khong, phai chuan bi nhung gi? Tat tan tat nhung thac ve thac mac nay se duoc tra loi day du trong noi dung sau day. Cac chuyen gia suc khoe khuyen cao, nen den kham ky luong phu khoa dinh ky, nhat la doi voi phu nu tai tuoi sinh san va kham ky cang lan dau trong do tuoi tu 13-15 tuoi. Tai vi day la mot benh thuong bat gap tai da so chi em. Da co di 90% phu nu mac cac benh lien quan den phu khoa it nhat 1 lan.

Kham can than phu khoa la mot chuoi cac kham can than bo phan sinh duc nu cung voi cac phan phu lien quan nhu tu cung, buong trung,... Nham nhan ra som nhung thac mac khuan, tac dong di den suc khoe sinh san cua phu nu. Doi tuong kham phu khoa la cac phu nu trong tuoi sinh san tu 21 do tuoi tro len. Cho mac du ban dang co hoat dong hay chua quan he thi viec tham kham phu khoa la vo voi quan trong cung phai duoc thuc hien dinh ky 6 thang mot lan.

Tham kham phu khoa tong quat dang co dat khong? Can phai chon dia chi kiem tra the nao?

Kiem tra phu khoa tong quat Chi phi bao nhieu?

Hien tai, da co da so nen kham phu khoa o dau Ha Noi, khoang co so y te cong lap, co so y te quoc te cho toi nhung phong kham voi cac muc chi phi khac thuong nhau. Mot goi kham can than phu khoa tong quat thuong da co chi phi khac la nhau.

So di, muc Chi phi Kham Tai moi Noi Co Su chenh lech La do Tuy vao Cac yeu to nhu:

Uy tin Dia chi Kham ky luong ban lua chon: Nhin chung, muc Phi Co the Bien doi Tuy thuoc vao Dam bao Benh vien ban Quyet dinh. Le di nhien, Neu nhu Kham Tai Co so y te tu nhan – Vi tri Dang co Co so vat chat Hien dai, duoc Thiet bi He thong may moc Tien tien nhat, cho Thanh qua nhanh Cung chinh xac nhat thi Gia ca se Da co Su chenh lech so Voi Nhung Benh vien nho le.

Hang muc Kiem tra Doi voi Tung truong hop: Phi cung se Roi loan Dua tren hang muc Kham ky luong. Ro rang, Neu Nguoi phu nu chi Quyet dinh Kham can than Nhung hang muc Cap thiet thi Chi phi se re hon so Cung Van de Kham tong quat (kham day du Tu vu, Xet nghiem Pap smear, HPV, Tam soat ung thu buong trung, ung thu vu, soi tuoi dich am dao, sieu am tu cung Cung phan phu). Dieu nay Tuy theo nhu cau Chi tiet cua Tung Tinh trang.

Ban la Phu nu Dang co gia dinh hay chua lap gia dinh. Neu nhu la Chi em phu nu chua lap gia dinh thi se duoc chi dinh Cach thuc Tham kham rieng phu hop.

Cac Tinh Lua chon Co so Kham ky luong Uy tin, Dam bao

De phuc vu cho nhu cau Kham ky cang dang gia Nang cao manh me cua khach hang, Hien tai So nhieu Phong kham da trien khai Nhung goi Kham phu khoa tong quat. Dieu nay khien khong it Phu nu Cau hoi trong Van de Chon lua Dia chi Kiem tra Chat luong.

Sau la goi y Cac Tieu chuan Giup Chi em Quyet dinh duoc Co so Kham ky luong uy tin:

He thong y Chuyen gia Can phai Uy tin Trinh do, Da co Rat nhieu Kinh nghiem trong Kham can than Cach chua

Duoc Thiet bi Dia diem vat chat Tien tien, phuc vu toi uu cho Su Tham kham

Su dung Nhung Cach Tien tien De Dang co Hieu qua Khan truong, chinh xac

Hy vong Cung Nhung Thong tin ve tren, Nguoi phu nu da biet duoc Tham kham phu khoa Phi bao nhieu, dong thoi Dang co them Nhung thong tin huu ich Nham Lua chon Co so Kham ung y nhat cho Ban than. Ben canh do, Chi em cung dung quen Thuc hien Tham kham theo dinh ky De Co kha nang bao ve suc khoe Ban than mot Hinh thuc toi da cung nhu Tang Chat luong cuoc song.

Dau hieu Nhiem trung Am dao:

Viem am dao co hien tuong kha dien hinh, de nhan thay tuy nhien phu nu luon bo qua boi nghi rang day la nhung dau hieu thong thuong. Tuy nhien, tai moi nguoi phu nu lai da co cac trieu chung khac la nhau, cung nhu moi dang ly do lai da co nhung dac trung bat thuong nhau can phai trieu chung cach chua benh viem am dao cung khac la nhau, khong can phai ai cung co day du nhung hien tuong, sau la mot so bieu hien cua viem am dao:

- Ngua ngay Am ho, Am dao Tai Cac Hien tuong Khac la nhau, kem theo cam giac Bong rat.

- Ra khi hu dac, chiem 69% Cac Tinh huong Cung ra Phan nhieu hon Luc sap Di toi chu ky kinh nguyet.

- Dang co mui hoi Tai phan Bo phan sinh duc. Sau khi Hoat dong tinh duc, mui cang nang hon.

- Nguoi mang benh Co the Bi tieu Kho, Dai buot, Dau don Khi Hoat dong tinh duc.

Luc Thay Cac Dau hieu tren, Chi em Phai Den Cac Co so y te chuyen khoa phu san De duoc Cam nhan Cung voi Dieu tri.

He luy benh Viem nhiem Am dao:

Viem am dao Anh huong truc tiep Di toi suc khoe Nguoi mang benh, dong thoi Gay nen Cac rac roi trong Hoat dong Tai Trang thai Ngua, ra khi hu Am dao. Neu khong duoc Cach dieu tri kip thoi, dut diem se tao dieu kien cho Vi khuan nguoc dong Gay nen Cac benh Vi khuan phu khoa Nguy hiem Bat thuong nhu:

- Nhiem trung duong tiet nieu, Nhiem trung Khu vuc chau, Viem niem mac tu cung.

- La con duong de Lan Nhung Benh xa hoi qua Cac ton thuong Tai Bo phan sinh duc nhu: Sui mao ga, Benh lau, Giang mai…

- Lam Tac dong Di toi Qua trinh thu thai Vi Luc Mac Viem nhiem am dao khien moi truong PH Mat can bang, can tro Qua trinh dan tinh trung, Tu do Kiem che Kha nang thu thai, la mot trong Nhung Can nguyen Hinh thanh benh vo sinh nu.

Cac dieu can chuan mac khi den kham phu khoa

De Qua trinh Kham phu khoa dien ra thuan loi, Nhung ban Nen xac dinh Ro ret Mot vai Van de duoi day:

Xac dinh Ro rang Tinh hinh cua Ban than

Ban Phai biet, Van de Kham ky cang phu khoa Dang co lien quan Di den Viec ban da Sinh hoat tinh duc hay chua. Neu nhu ban chua Tung Sinh hoat tinh duc thi khong Can Di toi Kham ky cang phu khoa. Muc do ra Chu yeu huyet trang, mui Kho khan chiu; Ngua lien tuc Vo so ngay thi van Phai Di Kiem tra.

Cung Tinh trang nay, Bac si tu van se khong Kham can than sau vao am dao ma chi Kham ky luong Khu vuc am ho Ngoai. Hoac Thay bang sieu am Khu vuc bung, Kham can than qua truc trang. Van de nay De Chat luong khong Gay ra Anh huong len mang trinh.

Cung Cac ban nu da Sinh hoat tinh duc Phai Di toi Tham kham dinh ky 6 thang Toi 1 nam De Cam nhan benh lien quan Toi phu khoa Cung voi Co Phuong phap Dieu tri som. Cung voi Muc do nay, Bac si se Dung mo vit da boi chat lam tron De dua vao am dao Nham Xem xet thanh am dao Cung co tu cung.

Co nguy co Bac si nam se Tien hanh Kham cho ban

O Mot vai Co so y te, ban se duoc Lua chon Chuyen gia chuyen khoa nam hoac nu Thuc thi Kham cho Ban than. Tuy nhien Mot so Phong kham Khong binh thuong, ban khong duoc Quyet dinh. Qua do, hay chuan Bi mac Tinh trang tam ly Neu ban Thay Vuong mac Luc nguoi Khac gioi Xem xet Cung Kham ky cang Vung phu khoa cua ban, nhat la ban nu chua Da tung Sinh hoat tinh duc.

Tha long De khong Mac Cam giac dau

Trong Su Chuyen gia dua mo vit Va am dao cua ban, Neu nhu ban co gong Cung voi khong the tha long, rat Co nguy co ban se Mac Cam giac dau. Tai the hay tha long nhat Co kha nang De Van de nay dien ra tron chu. Neu nhu chua thuc Su thoai mai Cung voi Can phai nghi vai phut truoc Luc Bac si tu van Tien hanh, hay noi Cung Chuyen gia chuyen khoa Tuc khac nhe.

San sang cho Cac Cau hoi rieng tu

Chuyen gia se hoi Mot so cau rieng tu ve chu ki kinh nguyet, Phuong thuc Sinh hoat (qua duong nao, Dang co Dung Giai phap Kiem che khong…). Nhung Cau hoi nay Nham Nham Nhan dien Cap do benh Vung kin cua ban cung nhu dua ra loi khuyen tot cho ban Nham Phong tranh Nhung benh lien quan.

Chuan Mac san Nhung giay to Cap thiet

Mot so giay to ban Phai chuan Bi mac truoc Luc Toi Kham ky luong phu khoa O Cac benh vien: bao hiem y te, chung minh thu Va Mot so giay to benh an lien quan (voi Nhung nguoi Da co tien Su benh, di ung…)

Mua thuoc bo thai o dau an toan? Chi phi het bao nhieu tien

Mot trong nhung ban khoan duoc vo so phu nu luu tam nhat do chinh la dia chi pha thai an toan? Theo nhung chuyen gia, thuoc bo thai khong can phai la can thuoc co kha nang tu mua. Day la thuoc ban theo don va no cung co tac nhan.

Thong thuong trong nganh duoc Dang co 2 Dang thuoc la thuoc ke don (ban theo don) Cung thuoc khong ke don. Doi voi thuoc khong ke don thi ban Co nguy co Nhanh chong mua duoc O Bat ky cua hang thuoc nao. Boi thuoc nay Ap dung De Chua tri Nhung benh Binh thuong.

Con thuoc ke don (thuoc ETC), thuoc ban theo don cua Bac si chuyen khoa. Tuc la chi Sau khi Kham can than, Nhan xet Cap do cua Nguoi bi benh. Bac si chuyen khoa Can cu vao do De dua ra Kieu thuoc phu hop. Nguoi bi benh cam don thuoc Toi mua thuoc O quay thuoc.

Can nguyen thuoc Bo thai duoc ban theo don Cu the la day la Loai thuoc duoc chi dinh trong Thu thuat dinh chi thai nghen rieng biet. Khong Can ai cung Co kha nang Su dung, no chi danh cho Mot so Thanh phan nhat dinh. Neu nhu tu y Ap dung Co nguy co tiem an Hau nhu Nguy co, tham chi la ca Dac tinh mang cua nguoi Dung.

Chinh Vi vay, Khi ban Thac mac mua thuoc Pha thai O dau? Truoc tien ban Phai duoc Chuyen gia ke don thuoc. Thuoc Bo thai chi duoc phep ban Tai Nhung quay thuoc cua Phong kham, Trung tam y te, Co so y te. Thuoc khong duoc ban Tai Nhung hieu thuoc ban le O Ngoai.

Di nhien la Cung voi nhu cau, xa hoi Tien tien thi khong qua Kho De mua thuoc Pha thai O “cho den”. Tham chi chi Phai click chuot hoac goi dien la Co the giao dich mua ban thuoc Pha thai Nhanh chong. Va no tiem an Hau nhu Kha nang that Kho khan luong.

Thuoc Pha thai Da co dat khong? Bao nhieu tien 1 vien?

Phi thuoc Bo thai Ngay nay Dang co Nhieu Gia thanh Bat binh thuong nhau, muc Gia khong qua cao. Khong co mot muc Chi phi Ro rang, Ro ve Chi phi thuoc Pha thai. Chi phi thuoc Pha thai se Dua vao yeu to sau: xuat xu thuoc, Co so ban thuoc,..

Dang thuoc Bo thai Chon Toi Gia thuoc

Hien gio Co Phan lon Dang thuoc Bo thai La nhau. Tuyet doi la Co Phan lon Can khong Ro ret nguon goc, xuat xu Cu the Can phai Gia se re hon so Cung voi thuoc nhap khau, thuoc Dang co nguon goc Ro. Van de Su dung thuoc Bo thai khong Cu the nguon goc Co the Hinh thanh Hau het Bien chung Nguy hai.

Dang co 2 Dang thuoc Bo thai pho bien la nhom thuoc Prostaglandin Cung nhom thuoc Prostaglandin. Day la hai nhom thuoc da duoc kiem chung ve Chat luong Cung voi duoc So y te cap phep cho Su dung. Nham Bo thai thanh cong bat buoc Nen Su dung ca 2 Kieu nay.

Dia chi ban thuoc

Gia thuoc Khi mua O Co so y te Benh vien Chat luong se Co Chat luong tot, Chat luong an toan hon Khi ban mua Tai Cac hieu thuoc Ngoai ban.

Thuc te thi Phi cua thuoc Pha thai khong qua cao, Nhe nhang mua duoc O Ben ngoai. Can phai Dang co Nhieu Nguoi phu nu tu y mua thuoc Bo thai O nha. Dieu nay se dan Toi Nguy hiem, Bien chung Nguy hiem cho suc khoe. Hay Di den Nhung Benh vien Uy tin Kham can than De duoc Tu van, Cham nom cua Chuyen gia.

+ Chuyen mon Bac si thuc hien: Day cung la mot trong Nhung yeu to Anh huong khong mhor Di toi Chi phi Pha thai bang thuoc. Theo do, Neu nhu Van de Thuc thi Pha thai bang thuoc Do Nhung Bac si tu van chuyen san phu khoa gioi, Trinh do vung vang, Chuyen mon day dan truc tiep Thuc thi thi Chi phi se cao hon so Cung voi Nhung Chuyen gia chuyen khoa Da co Tay nghe kem,… Nhung doi lai se Giup cho Chi em Tranh duoc Nhung He luy Khi da Bo thai bang thuoc Co the Gay nen Cung voi Giup cho Chi em phu nu bao ve duoc Kha nang sinh san cua Ban than Sau do.

+ Nhung Chi phi phat sinh khac: Sau khi Bo thai bang thuoc, Chi em phu nu Thuong xuyen hay Bi mac sot, tieu chay, man Ngua,… Do vay, Van de mua thuoc Nham Giam bot Nhung Tinh trang nay cung duoc Tieu chi vao Chi phi Pha thai.

+ Gia khac: Neu trong Su Thuc thi Pha thai, Chi em phu nu Dang co nhu cau Su dung them Cac dich vu y te Khac thuong thi Luc do, Chi em se Nen chi tra them mot khoan Gia tuong ung Cung dich vu do.

Mua thuoc Bo thai online duoc khong?

Boi vi thuoc Pha thai la Dang thuoc ban theo don. Da co cong dung, tac dung dinh chi thai. Tuy nhien nha cung cap, san xuat Co the Khac la nhau, ten biet duoc Bat binh thuong nhau. Boi the ma tuy Phong kham nhap ban thuoc Bo thai Bat thuong nhau.

Do vay, Viec mua thuoc Pha thai online la khong Nen. Neu nhu Da co y dinh dinh chi thai bang thuoc, ban Phai Toi Tham kham O Nhung Benh vien Nham duoc Giai dap. Tai day Bac si chuyen khoa se Kham can than, theo doi Muc do Thai nhi Cung voi thai phu truoc Luc Thuc hien dinh chi thai.

Hut thai 5 tuan tuoi da co dau khong?

Bat cu Giai phap cham dut thai ky nao, Tuy la hut thai chan khong, Bo thai bang thuoc hay nao thai an toan Deu se khien Nguoi phu nu Can trai qua Dau don don truoc, trong Va Nhu sau Su Pha thai, tuy the trang cua Tung nguoi Cung Uy tin Dia chi pha thai se Nhan dien duoc Tinh trang Dau Bat thuong nhau.

Cau hoi “chi phi hut thai?” tro thanh thac mac cua phan lon nguoi phu nu, nhung chuyen gia chuyen khoa cho biet phu nu co the an tam tuyet nhien vi ngay nay tai nhung phong kham pha thai uy tin duoc cap phep sinh hoat cua co quan nha nuoc se dung nguyen ly hut thai an toan khong dau don.

Khi Chon lua Nhung Dia chi hut thai Uy tin, truoc Khi Thuc hien Phau thuat, Chi em se duoc Gay nen te Can phai se Kiem che duoc toan bo Dau don. Khi da hut thai, thuoc te het tac dung thi Vung kin se Co Cam giac dau am i, Nhung Hien tuong Dau am i se Nhanh chong cham dut trong Mot so ngay.

Doi voi Cac Chi em Co the trang yeu se Co Dau don don du doi Duoi day Pha thai, Luc nay Chuyen gia chuyen khoa se ke them thuoc Kiem che Dau De Su dung.

Vay Can phai Nguoi phu nu khong Nen qua Lo lang ve Ban khoan hut thai 5 tuan Do tuoi Dang co Dau don khong, chi Phai Chon lua Phong kham hut thai Chat luong, an toan Su dung Cach thuc nao hut thai khong Dau don la duoc.

Kham suc khoe dinh ky gom Nhung gi?

Xa hoi cang phat trien, Van de Ho tro suc khoe ngay cang duoc Luu tam. Mo hinh benh tat cung Bien doi. Ngoai Nhung benh cap Tieu chuan, Nhung benh ly Khuan Thuong xuyen Gap, thi Nhung Loai benh dien tien tham lang nhu benh ly tim mach, Cac benh ly chuyen hoa ngay cang Phan dong. Doi voi Cac Can benh nay, Viec Nhan ra som rat Can thiet trong Cach chua Cung voi Kiem che. Kham ky luong suc khoe dinh ky hang nam la Bien phap huu hieu nhat Nham bao ve suc khoe, Tuyet doi la Tai nhom nguoi dang nghi “minh dang hoan toan khoe manh”

Thong qua Kham ky cang dinh ky, Cac Khac la ve suc khoe se duoc Nhan biet kip thoi. Benh ly duoc can thiep som Nen Nhanh chong Chua tri cao, Kiem che Nguy co He luy, Giam thieu Chi phi Chua tri. Nguoi Kham ky luong suc khoe cung duoc Tra loi ve che do dinh duong, dieu chinh che do lam Van de, Bien doi loi song De Kieu bo Nhung yeu to Nguy co Gay ra benh, Phong ngua benh De dang.

Kham can than lam sang

Nguoi Kham ky cang suc khoe se duoc Tham kham the luc bao gom do chieu cao, can nang, Co bung, Tinh chi so BMI, Kham ky luong mach, do huyet ap. Tiep theo, Chuyen gia chuyen khoa se Tham kham, Kham ky luong tong quat Cac Bo phan trong co the Nham Nhan thay Cac benh ly ho hap, tim mach, than kinh, tieu hoa, than-tiet nieu, co xuong khop,...

Sau khi Kiem tra tong quat, nguoi Kham ky luong suc khoe se duoc Kham benh Nhung chuyen khoa, bao gom:

Kham ky luong mat: Tham kham mat gom Nhieu bai Tham kham thi luc Cung do thi luc duoi kinh hien vi Nham Chia se thi luc, Nguy co nhin. Kiem tra mat Giup Nhan biet som Nhung Nguy co Bi benh, tat ve mat De Tri kip thoi, Kiem che lam ton thuong thi giac hay Nhung dien bien xau Co the xay ra lam mat thi luc.

Kham ky luong tai mui hong: Tai mui hong la Nhung Co quan trong co the Dang co lien quan mat thiet Cung nhau. Co kha nang benh ly tai mui hong khong qua nhu Nguy hai Hau nhu Chung benh Khac la, Nhung lai Deu keo dai dai dang Cung tai phat. Khi Kiem tra suc khoe dinh ky, Bac si se Nhan xet chuc nang tai mui hong, Neu nhu Co Nhung La se Cach chua dut diem Nhanh chong Khoang dau.

Kiem tra rang: Kiem tra suc khoe rang mieng De Cam nhan som Cac benh ly nhu hoi mieng, sau rang, voi rang, nha chu,.. Nham Chua tri kip thoi. Ben ngoai ra, nguoi Toi Tham kham se duoc Bac si Phuong an bao ve rang dung Bien phap, Cham nom rang khoa hoc.

Kham can than da lieu: Kham ky luong da lieu Nham Nhan dien Nhung Roi loan ve da nhu Viem da, di ung, Viem nhiem da Boi vi-rut, Nhiem trung, nam,...

Kham can than phu khoa: Bac si chuyen khoa se Kham ky cang Va Kiem tra Vong soat Cac benh ly phu khoa nhu ung thu co tu cung, ung thu vu, ung thu buong trung, Nhiem trung sinh duc,...

Co so kham suc khoe tong quat tot hon het tai Ha Noi

O Ha Noi dang co cac co so y te da khoa chat luong nao la thac mac duoc rat dong nguoi co benh luu y hien gio. Tai van de chon lua dung cac dia chi uy tin khong nhung giup cho nguoi co benh dam bao kham ky luong chua tri benh hieu qua ma con yen tam ve chi phi tri benh. Hay voi tim hieu Top phong kham da khoa uy tin o Ha Noi tuc thi duoi day, boi vay chon lua cho ban than mot co so phu hop nhat.

tong hop Nhung Phong kham Tham kham suc khoe tong quat Can cu tren 3 Tieu chi sau:

Chi phi Kham ky luong, Phi Tham kham hop ly

Da co Chuyen gia chuyen khoa Phan nhieu Trinh do Cung voi may moc, Thiet bi Tien tien

Dich vu tot Va tien loi Khi dat Kham can than, Toi Kham

1. Co so y te 108 - Trung tam Kham can than suc khoe dinh ky

So 1 Tran Hung Dao, quan Hai Ba Trung, Ha Noi

Thoi diem Kiem tra tong quat: Thu 2 - Thu 6: 7h30 - 17h30

Co so y te Trung uong Quan doi 108 la Co so Kham tong quat Uy tin Cung chuyen nghiep Chu yeu Tai Ha Noi. BV 108 cung la mot trong so it Co so y te cong lap Co trien khai Cac goi Kham can than Dang co san cho khach hang ca nhan Cung to chuc, doanh nghiep.

Nam 2018, Phong kham 108 da thanh lap Trung tam Kham ky luong suc khoe dinh ky dap ung nhu cau Kham ky cang suc khoe tong quat Benh nhan. Ngay cang Co Da phan nguoi biet Toi Trung tam nay Va duoc review rat tot.

Ngoai Doi ngu Chuyen gia chuyen khoa gioi, Trang bi Kham ky cang Hien dai, thi Trung tam Kham suc khoe dinh ky cung cap dich vu Kham ky cang suc khoe dinh ky theo goi Kham duoc thiet ke san Tai Hau nhu muc, phu hop Cung voi nhu cau da Loai cua khach hang.

Phong kham Bach Mai - Khoa Kham ky cang benh

Dia chi: So 78 Giai Phong, Quan Dong Da, Ha Noi

Giai doan kham: Thu 2 - Thu 7: 6h30 - 17h30

Luc Toi Kham ky cang O Phong kham Bach Mai, ban Co kha nang Quyet dinh Den Kham ky cang tong quat O Khoa Kiem tra benh hoac Khoa Kham ky luong benh theo yeu cau. Song, trong bai nay, Trung tam y te khuyen ban Di Tham kham Tai Khoa Kham ky cang benh. La do Kiem tra tong quat O Khoa Kham ky cang benh Giup cho ban Giam bot duoc Gia.

Cho Toi Ngay nay, Phong kham Bach Mai Khong co goi Kiem tra duoc thiet ke san, ma Nguoi nhiem benh Can dang ky Tham kham Voi Bac si chuyen khoa Noi, Sau day Bac si se dua ra chi dinh Cung voi Cac danh muc Nen Tien hanh. Nhu vay, Nguoi mang benh se khong biet truoc duoc Cac danh muc Can phai lam la gi, Can khong chu dong duoc Gia.

Bang Trinh do Ho tro Toi Kham Tai Nhieu don vi Bat thuong nhau, Trung tam y te du doan Chi phi Di Kiem tra suc khoe tong quat (voi danh muc Kham, chup chieu co ban) Tai Khoa Kiem tra benh - Trung tam y te Bach Mai dao dong Tu 1,5 - 3 trieu dong/lan. Cung voi Cac yeu cau cao hon nhu Kiem tra chi so ung thu, Gia se cao hon So dong.

Phong kham Dai hoc Y Ha Noi - Trung tam Dao tao Cung Cham nom suc khoe cong dong

Toa nha A5, so 1 Ton That Tung, Quan Dong Da, Ha Noi

Thu 2 - Thu 7: 6h30 - 17h30

Thoi diem gan day, Trung tam y te Dai hoc Y Ha Noi moi trien khai them dich vu Kiem tra tong quat theo yeu cau. Song, Trung tam chi nhan Kham cho Cac cong ty Cung voi doanh nghiep.

Doi voi cong ty, Trung tam y te Dai hoc Y Co thiet ke Cac goi Kiem tra san, cong ty Can lien he truoc Nham sap xep Giai doan Cung Chon lua goi Kham ky cang phu hop.

Rieng Cung ca nhan muon Kham ky cang tong quat O Trung tam y te Dai hoc Y Ha Noi, Nen dang ky Kham ky luong chuyen khoa Noi O Khoa Kiem tra benh (nha A2),sau do Trao doi ve nhu cau Kham De Bac si tu van Cung dua ra danh muc Kiem tra phu hop.

http://www.visir-nav.com/en/web/congdongxahoi920/home/-/blogs/kham-phu-khoa-can-chuan-bi-viec-gi

 

Next
Comments
Trackback URL: